top of page

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego bjd.org.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 2.  Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Fundacja Bądźcie jak dzieci z siedzibą w ul. Włodarzewska 59a / 39, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000869714, NIP 7011005418, REGON 387575960, zwana dalej Fundacja Bądźcie jak dzieci

 3.  Dane osobowe zbierane przez Fundacja Bądźcie jak dzieci za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 4. Fundacja Bądźcie jak dzieci dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna
 1.  Fundacja Bądźcie jak dzieci zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

 2.  Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  a)korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) korzystania z usługi formularza wsparcia dla Fundacji w Serwisie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza wsparcia dla Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
  a)adres e-mail;
  b)imię i nazwisko.

 4. W przypadku skorzystania z usługi formularza wsparcia dla Fundacji, Użytkownik podaje następujące dane:
  a)adres e-mail;
  b)imię i nazwisko;
  c)numer telefonu.

 5. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje następujące dane:
  a)adres e-mail;
  b)imię i nazwisko;
  c)numer telefonu.

 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 7. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Serwisie Internetowym. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 8. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 9. Przekazanie danych osobowych do Fundacja Bądźcie jak dzieci jest dobrowolne.

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?
 1.  Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Fundacja Bądźcie jak dzieci przy prowadzeniu Serwisu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Fundacja Bądźcie jak dzieci co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  a) Podmioty przetwarzające. Fundacja Bądźcie jak dzieci korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Fundacja Bądźcie jak dzieci. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  b)Administratorzy. Fundacja Bądźcie jak dzieci korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 2.  Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 3.  Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:
  a)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Fundacja Bądźcie jak dzieci tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Fundacja Bądźcie jak dzieci i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  b)W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Fundacja Bądźcie jak dzieci tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 4.  Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Serwisem Internetowym.

 5.  W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system tpay.com, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808 Poznań, ul. Św. Marcin 73/6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

 6.  W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail Fundacja Bądźcie jak dzieci będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie Internetowym.

 7.  W przypadku skierowania żądania Fundacja Bądźcie jak dzieci udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.  Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Fundacja Bądźcie jak dzieci na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Fundacja Bądźcie jak dzieci produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie Internetowym.

 2.  Fundacja Bądźcie jak dzieci wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.
  b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

 3.  Fundacja Bądźcie jak dzieci wykorzystuje cookies własne w celu:
  a)analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 4.  Fundacja Bądźcie jak dzieci wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
  a)prezentacji na stronach informacyjnych Serwisu mapy wskazującej lokalizację biura Fundacja Bądźcie jak dzieci, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
  b)prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

 5.  Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 6.  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
  a)przeglądarka Internet Explorer;
  b)przeglądarka Microsoft EDGE;
  c)przeglądarka Mozilla Firefox;
  d)przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
  e)przeglądarka Safari i Safari Mobile;
  f)przeglądarka Opera.

 7.  Fundacja Bądźcie jak dzieci może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Fundacja Bądźcie jak dzieci przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu Internetowego.

 8.  Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.  Fundacja Bądźcie jak dzieci nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą
 1.  1.Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
  a)Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Fundacja Bądźcie jak dzieci.
  b)Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  c)Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Fundacja Bądźcie jak dzieci zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  d)Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem  Fundacja Bądźcie jak dzieci może świadczyć jedynie za zgodą.

 2.  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
  a)Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli  Fundacja Bądźcie jak dzieci przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Fundacja Bądźcie jak dzieci, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
  b)Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  c)Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Fundacja Bądźcie jak dzieci nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

 3.  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
  a)Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
  b)Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Fundacja Bądźcie jak dzieci podlega;
  f.dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  c)Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody,  Fundacja Bądźcie jak dzieci może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Fundacja Bądźcie jak dzieci. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Fundacja Bądźcie jak dzieci, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

 4.  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
  a)Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Fundacja Bądźcie jak dzieci nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  b)Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
  a.gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas  Fundacja Bądźcie jak dzieci ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  b.gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
  c.gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d.gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

 5.  Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
  a)Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:
  a.uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  b.uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  c.uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 6.  Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
  a)Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §5 Polityki Prywatności.

 7.  Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
  a)Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 8.  W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,  Fundacja Bądźcie jak dzieci spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –  Fundacja Bądźcie jak dzieci nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 9.  Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 10.  Użytkownik ma prawo żądać od Fundacja Bądźcie jak dzieci przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §5 Polityki Prywatności.

 11.  Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1.  Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Fundacja Bądźcie jak dzieci poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.

 2.  Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: fundacja.skarga@gmail.com

 3.  Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2022 r.

bottom of page